Gwarancja

Zapoznaj się z naszą polityką gwarancyjną. Dowiedz się, jakie korzyści oferujemy oraz jak możesz skorzystać z naszego wsparcia podczas sytuacji wymagających interwencji technicznej.

1. Zakres gwarancji

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie KLIMABAZAR.PL są nowe i objęte gwarancją producenta. Należy pamiętać, że każdy z producentów ma własną politykę gwarancyjną. Produkty zakupione w sklepie KLIMABAZAR.PL należy używać zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi i warunkami gwarancyjnymi danego producenta.


2. Strony

Niniejsza Polityka Gwarancyjna jest przeznaczona wyłącznie dla pierwotnego nabywcy produktu od firmy KLIMABAZAR.PL – szczególnie w przypadku, gdy Nabywca jest dystrybutorem lub akredytowanym instalatorem, który dostarcza produkt innej stronie lub użytkownikowi końcowemu, u którego produkt jest zainstalowany. W przypadku, gdy odbiorcą jest osoba prywatna – gwarancja na wszystkie urządzenia służące do montażu przez Akredytowanego Instalatora będą rozpatrywane po wskazaniu tej osoby i przesłaniu oświadczenia o dokonanym montażu przedmiotu gwarancji wraz z kserokopią wymaganych uprawnień.

3. Okres gwarancji i przedłużenie gwarancji.

Gwarancja zapewnia ochronę gwarancyjną, w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Wyjątki zostały opisane poniżej:

  • pompki skroplin firmy Aspen Pumps – 12 miesięcy od daty zakupu,
  • pompki skroplin firmy Refco – 24 miesiące od daty podania zasilania,
  • klimatyzatory i pompy ciepła firmy Haier – 60 miesięcy od daty uruchomienia (nie dłużej niż 66 miesięcy od daty zakupu).

Niektóre ze sprzedawanych urządzeń posiada możliwość przedłużenia gwarancji po rejestracji urządzenia. Informacje te znajdują się w kartach gwarancyjnych urządzeń.


4. Zasady dotyczące roszczeń gwarancyjnych

Jedynymi osobami uprawnionymi do skorzystania z gwarancji w ramach umowy sprzedaży jest Instalator, Dystrybutor i upoważniony personel klimabazar.pl lub osoby wskazane przez klimabazar.pl. W przypadku, gdy Instalator/Dystrybutor zlikwidował swoją działalność gospodarczą lub ogłosił upadłość, Końcowy Użytkownik ma prawo na swój koszt wskazać innego instalatora do wykonania funkcji Instalatora. Klimabazar.pl nie ponosi kosztów naprawy przez Instalatora, a jedynie dostarcza części lub wymienia przedmiot roszczenia na nowy w przypadku uznania roszczenia. W szczególnych przypadkach może dokonać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Koszty związane z przekazaniem towaru do rozpatrzenia gwarancji ponosi Kupujący (Instalator, Dystrybutor). Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

5. Ograniczona odpowiedzialność

W przypadku szkód powstałych z przyczyn:

a) wadliwego montażu, w tym błędów instalacyjnych, niewłaściwego okablowaniu lub lokalizacji,

b) niestosowania się do wytycznych producenta, w tym niestosowanie się do dokumentacji techniczno-ruchowej producenta i do warunków zawartych w karcie gwarancyjnej producenta,

c) w przypadku niewykonywania obowiązkowych przeglądów urządzeń (jeśli wymagane przez producenta),

d) uszkodzenia powstałe po odbiorze towaru, niezgłoszone w czasie odbioru (np. uszkodzenia powstałe w wyniku upuszczenia), niewłaściwego transportu po przekazaniu Odbiorcy towaru,

e) uszkodzenia w wyniku sił wyższych takich jak przepięcia elektryczne (np. w czasie burzy), zalania (w wyniku powodzi lub niewłaściwego zabezpieczenia materiału w miejscu składowania),

f) niedostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przez sklep KLIMABAZAR.PL w szczególności zdjęć z montażu lub reklamowanej wady produktu, jeśli nie został jeszcze zamontowany.

W przypadku naruszenia powyższych zasad roszczenia gwarancyjne mogą nie być rozpatrywane, uznawane ani akceptowane.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z powodu wad materiałowych sprzedanego produktu sklep KLIMABAZAR.PL może wybrać jeden z poniżej opisanych sposobów wykonania obowiązku gwarancyjnego:

a) naprawić produkt na miejscu (tylko w przypadku urządzeń typu pompy ciepła),

b) wykonać naprawę zdalnie lub w wyznaczonym centrum serwisowym,

c) dostarczyć produkt zamienny o parametrach najbardziej zbliżonych do produktu reklamowanego w przypadku, kiedy producent zaprzestał produkcji towaru zakupionego w sklepie KLIMABAZAR.PL celem wymiany wadliwego lub uszkodzonego produktu.

Produkty zamienne mogą różnić się specyfikacją, jak i rozmiarem w przypadkach ogólnie uznanych za rozsądne.

6. Wyłączenia gwarancyjne

Niniejsza Polityka nie obejmuje produktów, które uległy uszkodzeniu w wyniku wady produktu sprzedanego przez sklep KLIMABAZAR.PL. Wyłączeniu podlegają również naprawy wykonane na własną rękę, bez wcześniejszej pozytywnej decyzji w sprawie rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego. Wszystkie zgłoszenia gwarancyjne należy wykonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie klimabazar.pl. Sklep KLIMABAZAR.PL zastrzega sobie prawo do poproszenia o dodatkowy materiał dowodowy (w tym zdjęcia, nagrania, pomiary parametrów) celem rozpatrzenia roszczenia.

7. Pozostałe prawa Kupującego

Poza gwarancją udzieloną konsumentom (nie będącym przedsiębiorcami i nie prowadzącymi działalności gospodarczej) przez firmę KLIMABAZAR.PL przysługują ustawowe prawa, które nie zostaną ograniczone ani zastąpione niniejszą gwarancją. Produkty dostarczane przez klimabazar.pl są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z prawem konsumenckim w kraju / terytorium, w którym produkt jest zainstalowany. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Potrzebujesz pomocy?

tel. 12 307 22 29
sklep@klimabazar.pl

Adres do zwrotów i reklamacji

Klimabazar.pl
ul. Podbipięty 29C
31-980 Kraków

Dane firmy

KLIMABAZAR.PL M. GUZY, J. JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA
os. Na Wzgórzach 12/28
31-722 Kraków
NIP: 6783202650